PDV – Pågående dödligt våld 

Utbildningen väpnat våld/pågående dödligt våld (PDV) i skolan genomförs på skolor runt om i Sverige i samband med skolornas systematiska säkerhetsarbete. Utbildningen sker genom föreläsning samt praktiska övningar. Målgruppen är skolledning, lärare samt all personal inom skolans verksamhet. Utbildningen kan även riktas mot andra övriga arbetsplatser och yrkesgrupper.

PDV

Begreppet omfattar ett spektrum av händelser, där det gemensamma består i att en eller flera gärningspersoner utsätter allmänheten för ett livsfarligt våld som oftast pågår tills våldet avbryts av någon annan än gärningspersonerna själva. Internationella och nationella händelser visar bland annat följande erfarenheter:

 – Ofta småskaliga våldshandlingar som utförs med enkla medel.
 – Gärningspersonerna är ofta villiga att offra sina liv.
 – Våldshandlingarna är i de flesta fall över på 15 minuter.  
 – Våldshandlingarna resulterar i många svårt skadade. 
 
Ur MSB:  Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö

Syftet med utbildningen

Det övergripande syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökade kunskaper i ämnet väpnat våld i skolan med en ökad mental förberedelse för att kunna öka möjligheterna att fatta viktiga beslut under stark stress och tidspress.

Utbildningens syfte är också att ge personalen ett stöd i att kunna agera utifrån handlingsplan samt ge grundläggande kunskaper i krishantering/krisstöd.

Exempel på innehåll

  • Ledningens agerande vid väpnat våld i skola
  • Fallbeskrivningar av tidigare händelser
  • Gärningsmannaprofilering
  • Modus/tillvägagångssätt
  • Information om evidensbaserad riskbedömning för våld, checklista över riskbeteenden och personliga kännetecken
  • Rutiner – förebyggande samt vid incidenter
  • Akutsjukvård- stoppa livshotande blödningar
  • Krishantering: Psykosociala stödets ABC – förberedelse, psykologisk första Händelseförlopp före, under och efter 
  • Vad kan skolan göra för att fånga upp elever med riskbeteenden?

Praktiska övningar- scenarioträning

Barrikadering och inrymning. Deltagarna får prova på att barrikadera sig med den utrustning som finns tillgänglig i klassrummen och även inventera vad som kan användas som tillhyggen vid ett tänkt scenario.

Akutsjukvård-effektivt stoppande av livshotande blödning.

Referenser finns att erhålla från tidigare genomförda utbildningar. Instruktörerna har utbildat skolar över hela landet. Kontakta oss direkt på [email protected]