Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA

MHFA- Första hjälpen psykisk hälsa- Förebygg psykisk ohälsa
Inriktning: Vuxen, ungdom eller äldre

Många vet att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Vid denna typ av händelser använder man sig av L-ABC för att underlätta för livräddaren, för att följa rätt steg i en svår situation.

Nu finns även ett liknande stöd för Första hjälparen vid psykisk hälsa, men det är mer ett förhållningssätt än olika tekniker. Detta kallas för BLEUS och används vid psykiska kristillstånd. Första hjälpen till psykisk hälsa är ett verktyg för att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Syftet med utbildningen:

  • Rädda liv
  • Att förebygga onödigt psykisk lidande
  • Att påskynda psykisk hälsa
  • Att stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa
  • Att öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa samt minska risken för myter och missförstånd runt psykiska sjukdomar.

Första hjälpen ges till en person som behöver hjälp med psykiska problem eller att hantera ett psykiskt kristillstånd. Första hjälpen ges till dess att personen fått professionell hjälp eller till dess att kristillståndet är över. Professionell hjälp kan vara sjukvården, psykiatrin, samtalsstöd, kurator eller annat.

Utbildningen ger information om förekomsten av olika av psykiska sjukdomar i Sverige. Som kursdeltagare får du kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
Kursen ger kunskap om hur du känner igen och agera vid kriser som exempelvis självmordsnärhet, självskadebeteende, panikattacker, traumatiska reaktioner samt akuta psykostillstånd.

Kursen lär ut hur du bemöter, lyssnar till information, bekräftar och uppmuntrar till att söka stöd och psykiatrisk hjälp. Programmet är baserat på vetenskaplig evidens.

Målet med utbildningsprogrammet är att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken på och stödja en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att den drabbade fått professionell hjälp. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. MHFA (Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett internationellt första hjälpen program utvecklat i Australien.

Vill du läsa mer om MHFA?

http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Första hjälpen till psykisk hälsa – vuxen

Första hjälpen kursen inriktning vuxen är en 12-timmars kurs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiska sjukdomarna. Detta blir sedan ett verktyg för oss att upptäcka, ta kontakt, vägleda och hjälpa på ett rätt sätt. I kursen får du lära dig som första hjälpare hur man lär sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Vi lär ut en handlingsplan men är mer som ett förhållningssätt. Vi informerar även var det lokalt går att söka professionell hjälp. I utbildningen ingår föreläsningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpen programmet finns även riktat mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är för vuxna som har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Syfte och mål är detsamma som i vuxenprogrammet, att lära ut handlingsplanen som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Är ni intresserade eller i behov av hjälp – kontakta oss direkt på [email protected]